Serveis centrals

Via Laietana 54, 2n despatx 213 - 08003 Barcelona
Telèfon: (34) 932 680 668 Fax: (34) 933 197 436

fcec@fcec.cat

El Consell Directiu i les Delegacions Comarcals

MÉS INFORMACIÓ

 
CATALÀ
CASTELLANO
FRANÇAIS
ENGLISH
La Federació Catalana d'Entitats Corals (FCEC) és una entitat autònoma, amb personalitat jurídica, que té per finalitat essencial impulsar i coordinar les activitats corals tipus col.lectiu de les entitats federades; i per objectiu complementari l'assessorament i l'orientació a les agrupacions adherides, i la promoció de noves entitats corals. La FCEC fou constituïda a Manresa, el dia 5 de juny de 1982, per acord de les entitats fins llavors agrupades al Secretariat dels Orfeons de Catalunya (1959-1982), successor -al seu torn-, en l'àmbit corporatiu, de la Germanor dels Orfeons de Catalunya (1918-1939). La personalitat jurídica li és reconeguda, també, en la seva condició de membre -com a moviment nacional- de la Federació Europea de Joves Corals (EUROPA CANTAT) i de la Federació Internacional per a la Música Coral (IFCM). Actualment hi ha més de 450 entitats corals federades a la FCEC.
La Federación Catalana de Entidades Corales (FCEC) es una entidad autónoma, con personalidad jurídica, que tiene por finalidad esencial impulsar y coordinar las actividades corales colectivas de las entidades federadas; y por objetivo complementario asesorar y orientar a las agrupaciones adheridas y a promocionar nuevas entidades corales. La FCEC fue constituida en Manresa, el día 5 de junio de 1982, por acuerdo de las entidades hasta entonces agrupadas en el Secretariat dels Orfeons de Catalunya (1959-1982) sucesor -a su vez- en el ámbito corporativo, de la Germanor dels Orfeons de Catalunya (1918-1939). La personalidad jurídica se le reconoce también, en su condición de miembro -como movimiento nacional- de la Federación Europea de Jóvenes Corales (EUROPA CANTAT) y de la Federación Internacional para la Música Coral (IFCM). Actualmente hay más de 450 corales federadas a la FCEC
La Fédération Catalane de Chorales (FCEC) est une organisation autonome, avec personnalité juridique, qui a pour objectif essentiel promouvoir et coordiner les activités chorales collectives des choeurs fédérés; et pour objectif complémentaire conseiller et orienter les membres adhérés, et aider à la création de nouvelles chorales. La FCEC a été constituée à Manresa, le 5 juin 1982, par accord des chorales jusqu'àlors regroupées au Secretariat dels Orfeons de Catalunya (1959-1982), successeur -à son tour- de la Germanor dels Orfeons de Catalunya (1918-1939). La personnalité juridique lui est reconnue aussi, dans sa condition de membre -comme mouvement national- de la Fédération Européenne de Jeunes Chorales (EUROPA CANTAT) et de la Fédération Internationale pour la Musique Chorale (IFCM). Actuellement il y a plus de 450 chorales fédérées à la FCEC
The FCEC: Catalan Federation of Choral Entities, is an autonomous entity, with legal personality. It has been created to improve and coordinate the choral activities, collective actions of the federated entities. As complementary aim it has also been created to give advice and guidance to these groups and to promote new choirs. The FCEC was founded in Manresa, the 5th june 1982, by the agreement of the choirs which were grouped to the Secretariat dels Orfeons de Catalunya (1959 - 1982). They succeeded the Germanor dels Orfeons de Catalunya (1918-1939). The FCEC has also got a juridical personality as member, like a national movement, of the European Federation of Young Choirs (EUROPA CANTAT) and of the International Federation for Choral Music (IFCM). More than 450 choirs are now members of the FCEC.